KVKK Bilgilendirme

ERK HUKUK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA FORMU

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, büromuz tarafından, Veri Sorumlusu (Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi)  sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  Bu kapsamda büromuz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince büromuz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 

Bu metnin hedef kitlesi, büromuz çalışanları veya büromuza iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dahil, müvekkiller, müvekkillerin borçlu ve davalıları ile hukuki muhatapları ve büromuz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir. 

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

 

Kişisel veriler : İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekan/güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, cookie(internet) kayıtları.

 

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

1-Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,

2-Doğru ve gerektiğinde güncel,

3-Belirli, açık ve meşru amaçlar için,

4-İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,

5-İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

kurallarına uygun bir şekilde Erk Hukuk Bürosunun aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

·         Büromuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, büromuzun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,

·         Büromuz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,

·         Büromuzun kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,

·         İş ortağı/müvekkil/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,

·         İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,

·         Büromuzun insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,

·         Büromuzun yürüttüğü hukuki faaliyetlerin, davaların ve takiplerin yürütülmesi,

·         Büromuzun çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması ve/veya

·         Büromuzun düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla işlenecektir.

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi;

Büromuzla paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Büromuz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, ya da yok edilme yöntemleri ile büromuzun veri akışlarından çıkarılacaktır.

 

Kişisel Verilerin aktarılması;

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

 

·         Yapı Kredi Bankası A.Ş, Koç Finansman A.Ş., TTNET A.Ş, T.C.Haliç Üniversitesi, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve Türk Telekomünikasyon grup şirketlerine,

·         Yetki vermiş olduğumuz, büromuz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,

·         Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,

·         Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,

·         Adli ve idari kamu kurum ve kuruluşları ile mercilere,

·         Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız;

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

1.       Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2.       Kişisel verileri işlenmiş ise bilgi talep etme,

3.       Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.       Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

5.       Kişisel verilerin eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

6.       KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

7.       Kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

8.       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9.       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle büromuza iletebilirsiniz (e-mail, bizzat yazılı başvuru). Talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde bildirmiş olduğunuz e-mail adresinize ücretsiz olarak yanıt verilecektir.