İŞ HUKUKU

ERK HUKUK

- İşçi ve Sendika vekilliği, İşveren danışmanlığı ve vekilliği
- Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmelerinin hazırlanması
- Sözleşmenin feshinin geçersizliğinin tespiti ve işe iade davları
- İş akdinin feshine bağlı alacakların tazmini ve tahsili
- İşyeri sağlığı ve güvenliği, çalışma özgürlüğü, işçi ve işveren borç ve hakları
- Mobbingin önlenmesi ve mobbing nedeniyle tazminat talepleri
- İş kazalarından kaynaklı maddi, cismani ve manevi zararlar
- Sigortalı hizmet tespit davaları
- Yabancıların çalışma izni başvuruları ve takibi
İş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalı. İş hukuku Kara Avrupası hukuk sistemlerine dahil ülkelerde genellikle milli iş kanunları ile düzenlenir. İş uyuşmazlıkları kural olarak iş mahkemelerinde görülmektedir.