İCRA İFLAS HUKUKU

ERK HUKUK

- MTS takipleri
- İlamlı ve ilamsız İcra Takipleri
- Bankacılık hukukundan kaynaklı alacakların toplu takipleri
- Abonman sözleşmelerinden kaynaklı alacakların toplu takibi
- Tüketici borçlarından kaynaklı alacakların toplu takibi
- Kambiyo senetlerine (Çek, Senet, Poliçe) mahsus toplu veya bireysel icra takipleri
- Adi veya tahliye ihtarlı kira takipleri
- İlamlı veya ilamsız, bireysel veya toplu icra takipleri
- İflas takipleri
- İstihkak iddia ve davaları
- Menfi tespit, borçtan kurtulma ve istirdat davaları
- İhtiyati haciz başvuru ve takipleri
- Konkordato başvurusu ve takibi
 

İcra İflas Hukuku
, alacaklı kişiye karşı ödemesi gereken borcu ödemeyen ya da ödeyemeyen borçludan borcun bir şekilde tahsil edilebilmesi adına gerçekleştirilecek talep ya da talepler sonucunda devreye girecek adli sürecin nasıl işleyeceğinin belirlendiği hukuk dalıdır.